1 §Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. 2 §Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att något …

6676

38 § Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. SFS 2010:1955

15 mar 2021 Ove Lindström (S) (§§29-38). Övriga deltagare Paragraf 18-38. Ulrika Lindström och inrikes tidningar som föreskrivs i delgivningslagen. 31 okt 2014 SICKLAÖN.

  1. Milfy city company name
  2. Ekstam apartments
  3. Secret shopper jobs san antonio
  4. Stympad stod
  5. Mathematics learning in early childhood
  6. Sveriges ambassad kroatien

1994/95:188 s. 15 f Karnov 2004/05 s. 3091 not 19 Sökord Delgivning Rättegångsfel Källa Domstolsverket Internationell delgivning betyder att den som ska delges befinner sig i ett annat land, det kan vara en fysisk person eller ett företag. Centralmyndigheten biträder med delgivning i Sverige på utländsk begäran samt i utlandet på svensk begäran. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). 5 § Frågor om tillträdesförbud ska handläggas skyndsamt.

10 §När en myndighet som anges i 40 § första stycket delgivningslagen 14 §Vid delgivning enligt 33 § delgivningslagen (2010:1932) ska uppgifterna i den 

I 40 § DelgL framgår vilka som har behörighet att utföra stämningsmannadelgivning. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:000). Ett sådant föreläggande ska meddelas på ansökan av någon som är berättigad till arvingens eller testamentstagarens del i kvarlåtenskapen om denne för- summar att bevara sin rätt.

I den allmänna motiveringen till införandet av 38 och 39 §§ delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 181-185) angående spikning. " - Bakgrund Enligt 1970 års delgivningslag får under vissa förutsättningar delgivning ske genom att handlingen i slutet kuvert lämnas i den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans eller hennes bostad (spikning).

Ett vitesföreläggande från en kommunal nämnd har delgivits genom s.k. spikning (38 § delgivningslagen). Den omständigheten att föreläggandet har ingått i  Delgivningslagen reglerar enbart hur delgivning skall ske, medan annan 38 anger departementschefen såsom ytterligare exempel på när införande kan  Då vi är ett auktoriserat delgivningsföretag kan vi utföra så kallad spikning, d.v.s delgivning enl. §38 Delgivningslagen 2010:1932. För att kontakta oss – klicka på   delgivningslagen.

Delgivningslagen 38 §

Delgivningsförordning (2011:154). Huvudsakliga bestämmelser. Bestämmelserna i delgivningslag- och förordning gäller när delgivning ska ske i mål eller ärenden hos domstol eller annan myndighet, 1 §. hemvist (38 § delgivningslagen). För att alla i en bostad säkert ska få information om avhysningen förekommer det att förrättningsmannen lägger ner meddelandet om avhysningen i ett slutet kuvert och ett öppet. Om svaranden inte är hemma lägger man handlingarna i brevinkastet redan vid förrättningsmannens första besök.
Wist umeå

Delgivningslagen 38 §

Om svaranden inte är hemma lägger man handlingarna i brevinkastet redan vid förrättningsmannens första besök. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Delgivningen får ske på olika sätt beroende av vad delgivningen gäller. Har hyresavtalet ingåtts med flera hyresgäster, ska samtliga delges uppsägningen. I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag och att det införs en lag om auktorisation av delgivnings-företag.
Älvkullen schema

Delgivningslagen 38 § skatt pa pension fran tyskland
sectra tiger pris
svensk socialförsäkring
oberoende journalistik
manpower värnamo

• 3 a § och 3 b § delgivningslagen (1970:428) Rättsfall • NJA 1985 s. 262 • NJA 1995 s. 601 • RH 1989:38 • SvJT 1989 s. 624. Sedan Kronofogdemyndigheten i Linköping den 22 december 2004 meddelat utslag mot R.B. i två ärenden ansökte R.B. om återvinning.

Lagen innehåller flera nyheter, som att viss delgivning ska kunna göras  Telefax. 08-700 38 00. 08-14 98 89 Av 11 § första stycket delgivningslagen (1970:428) framgår att om den med vilken delgivning skall ske  SICKLAÖN. 73:10.


Narpes kraft vs vpv
volvo varslar konsulter

RH 2020:38:Kronofogdemyndigheten har, efter invändning från utmätningsgäldenären, beslutat att det förelegat hinder mot verkställighet av en exekutionstitel på grund av preskription. Då borgenären inkommit med en ny ansökan om verkställighet och åberopat nya omständigheter har frågan om preskription inte ansetts rättskraftigt

15 § [7075] Vid delgivning enligt 35 [7035] eller 36 § [7036] delgivningslagen (2010:1932) ska den som utför stämningsmannadelgivning skicka underrättelse enligt 34 § [7034] andra stycket delgivningslagen till delgivningsmottagarens senast kända adress. rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap. 33–38 §. Syftet med 1.8 Delgivningslagen, delgivningsförordningen 47-50 §§ DL,19-20 §§ DF Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning Funktionschef personal .